แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แบบสอบถามที่ 1

แบบสอบถามที่ 1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านผู้บริหาร แบบสอบถามที่ 2

แบบสอบถามที่ 2

ด้านผู้บริหาร
ด้านครูผู้สอน แบบสอบถามที่ 3

แบบสอบถามที่ 3

ด้านครูผู้สอน
ด้านผู้เรียน แบบสอบถามที่ 4

แบบสอบถามที่ 4

ด้านผู้เรียน
ด้านผู้ปกครอง แบบสอบถามที่ 5

แบบสอบถามที่ 5

ด้านผู้ปกครอง