แบบสอบถาม

แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ด้านผู้ปกครอง

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
 • ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนาโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
  คำชี้แจง

  โปรดตอบคำถามโดยเลือกช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดความหมายของตัวเลขดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
  ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
  ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  54321
   

  1 โรงเรียนมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  2 โรงเรียนมีห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทางที่เหมาะสม
  3 โรงเรียนมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  4 โรงเรียนมีครูจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางทุกวิชา
  5 ครูผู้สอนมีการมอบหมายงานให้นักเรียนปฏิบัติ หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
  6 ครูดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนระหว่างเรียน
  7 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนต้นทาง และปลายทาง
  8 นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม