แบบสอบถาม

แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ด้านผู้บริหาร

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้บริหาร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
 • ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนาโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  1. ผู้บริหารโรงเรียน  2. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหาร

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
  คำชี้แจง

  โปรดตอบคำถามโดยเลือกช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดความหมายของตัวเลขดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
  ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
  ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  54321
   

  ปัจจัยพื้นฐาน

  1 มีการจัดหาและใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
  2 มีการดูแล ซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  3 มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4 มีการดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
  5 มีการจัดครูเข้าสอนครบทุกวิชา
  6 มีการเตรียมครูสอนแทน กรณีครูประจำวิชาไม่ได้มาปฏิบัติงาน
  7 มีการจัดหาผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  8 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  9 มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ให้กับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  10 มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
   

  ครูและบุคลากร

  11 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  12 มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทางในห้องเรียน
  13 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  14 มีการส่งเสริมครูและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
   

  การนิเทศและกำกับติดตาม

  15 มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลครูผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  16 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  17 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางของโรงเรียน
  18 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม