แบบสอบถาม

แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตอนที่ 2 ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า

ตอนที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม

ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนาโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1. โรงเรียน2. ผู้ดูแลระบบ

3. ระดับการศึกษา

สาขา

4. เพศ

5. อายุ

ตอนที่ 2 ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบไฟฟ้า

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

1. ISP ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต

2. ประเภทของอินเทอร์เน็ตที่เช่า

3. ความเร็วที่เช่าบริการ

4. โรงเรียนต้นทาง 1 โรงเรียนได้เชื่อมต่อกับโรงเรียนปลายทาง

5. ระบบไฟฟ้าโรงเรียนขัดข้องใช้งานไม่ได้

ตอนที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
คำชี้แจง

โปรดตอบคำถามโดยเลือกช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดความหมายของตัวเลขดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด
ข้อ รายการ ระดับการปฏิบัติ
54321
 

ห้องเรียน

1 มีการจัดห้องเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
2 มีการติดตั้งตู้อุปกรณ์ควบคุม (Rack) ที่สะดวกในการควบคุมดูแล
3 จัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 

ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง

4 สวิทช์ควบคุมที่จ่ายไฟฟ้าเข้าตู้ Rack จัดวางในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน
5 แสงสว่างภายในห้องเรียนเพียงพอต่อการใช้งาน
6 มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ Router ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 

ระบบอินเทอร์เน็ต

7 ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อการใช้งาน
8 จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก ISP มีความสะดวกต่อการใช้งาน
9 มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ครอบคลุมเต็มพื้นที่
 

ระบบสัญญาณเสียง

10 เสียงในระหว่างการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนทั้งโรงเรียนต้นทางและปลายทาง
11 ความต่อเนื่องของสัญญาณเสียงระหว่างต้นทาง-ปลายทาง
12 มีเสียงรบกวนระหว่างการใช้งาน (เสียงสะท้อน ก้อง)
 

ระบบสัญญาณภาพ

13 ความชัดเจนของภาพที่แสดงผลในห้องเรียน
14 ความต่อเนื่องของสัญญาณภาพในห้องเรียน
15 ความเหมาะสมของจุดติดตั้งกล้องในห้องเรียน
 

ไฟล์บันทึกการสอน

16 ภาพที่บันทึกมีความคมชัด
17 เสียงที่บันทึกมีความชัดเจน
 

วัสดุครุภัณฑ์ที่สนับสนุน

18 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เพียงพอ
19 ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ scopia
20 ประสิทธิภาพของระบบ Web Conference Scopia
21 ประสิทธิภาพของไมโครโฟนไร้สายที่ใช้งาน
22 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แสดงผลสัญญาณภาพ
 

ทักษะความชำนาญของผู้ดูแลระบบ

23 ความรู้ความสามารถของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
24 ความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 

การให้บริการของบริษัทผู้รับจ้าง

25 ความรวดเร็วในการให้บริการ
26 แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม