แบบสอบถาม

แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ด้านครูผู้สอน

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านครูผู้สอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
 • ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนาโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  1. ครูผู้สอนโรงเรียน  2. อายุ

  3. วิชาเอกที่จบการศึกษา

  4. วิชาที่สอน

  5. ประสบการณ์สอนตามข้อ 4

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
  คำชี้แจง

  โปรดตอบคำถามโดยเลือกช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดความหมายของตัวเลขดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
  ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
  ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  54321
   

  การพัฒนาตนเอง

  1 มีการร่วมประชุม อบรม หรือศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสาร สองทาง
  2 มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ รับ/ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสาร สองทาง
  3 มีการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  4 มีการนำความรู้มาจัดทำ/จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  5 มีการนำความรู้มาพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย
  6 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ (PLC) เพื่อการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
   

  การเตรียมการสอน

  7 มีการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  8 มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ ระบบถ่ายทอด เช่น กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไมโครโฟน ฯลฯ
  9 มีการนำตารางสอน และแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
  10 มีการเตรียมใบงาน ใบความรู้ และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน
  11 มีการเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
  12 มีการจัดเวลาเพื่อให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเสริม กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมเสร็จตามเวลาที่กำหนด
   

  การจัดการเรียนการสอน

  13 มีการกำกับ ดูแล และกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน
  14 มีการอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมให้คำแนะนำเพิ่มเติมและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน
  15 มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและระหว่างนักเรียนด้วยกัน
  16 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น โต้ตอบ
  17 มีการอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย
  18 ครูปลายทางมีการกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถาม
  19 จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันคิด และนำเสนอผลงาน
  20 ครูปลายทางอยู่ควบคุมห้องเรียนตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล
  21 มีการสรุปสาระสำคัญจากการเรียนรู้และทบทวนภาระงานต่าง ๆ ร่วมกับผู้เรียนทุกชั่วโมง
  22 มีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลงทุกครั้ง เพื่อนำข้อมูลไปใช้พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
   

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

  23 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
  24 มีการนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน
  25 มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  26 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  27 มีการซ่อมเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือทั้งห้องเรียน
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม