แบบสอบถาม

แบบสอบถามโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ด้านผู้เรียน

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 • ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
 • ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปพัฒนาโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  1. นักเรียนโรงเรียน  2. เพศ

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
  คำชี้แจง

  โปรดตอบคำถามโดยเลือกช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นของท่าน โดยกำหนดความหมายของตัวเลขดังนี้

  ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
  ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
  ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
  ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย
  ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์

  ข้อ ประเด็นการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  54321
   

  ห้องเรียน

  1 ห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเรียน โล่ง สบาย ไม่อึดอัด
  2 ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ
  3 ห้องเรียนมีความดังของเสียงพอเหมาะ ทั่วถึงทั้งห้องเรียน
  4 การติดตั้งจอแสดงผลอยู่ในระดับที่เหมาะสม
  5 จอภาพแสดงภาพคมชัด ไม่มีแสงสะท้อน
   

  กิจกรรมการเรียนการสอน

  6 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้โต้ตอบ ซักถามระหว่างเรียน
  7 ครูดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างเรียน
  8 นักเรียนได้ทำกิจกรรมระหว่างเรียน
  9 ครูเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน
  10 ครูมีการสรุป ทบทวนเนื้อหาหลังการสอน
   

  ประโยชน์ที่ได้รับ

  11 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น
  12 นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม